مذهب وهابیت چگونه مذهبى است؟

مذهب وهابیت چگونه مذهبى است؟

 

 

 

مذهب وهابیت چگونه مذهبى است؟ پاسخ به این پرسش را در چندمحور باید خلاصه کرد

 

 

1 ـ مؤسس این مذهب; شیخ محمدبن عبدالوهاب نجدى متولد1115هـ ق ومتوفى 1206 هـ ق مى باشد و مسلک وى به نام پدرش «وهابیت» نامیده مى شود.

 

2ـ افکار محمدبن عبدالوهاب از اندیشه هاى ابن تیمیه حنبلى شامى که در سالهاى 662 ـ 728 هجرىقمرى مى زیسته گرفته شده است.

 

منشأ انحراف آنان، سطحى نگرى و تمسک به ظواهر برخى از آیات و روایات است و بر این اساس نظراتى را ارائه نموده اند که مخالفت صریح بادیدگاه سایر مسلمانان، اعم از شیعه و سنى دارد.

 

وهابیون براساس برداشت هاى خود، پاره اى از اعتقادات مسلمین، مانند اعتقاد به جواز طلب شفاعت از انبیا و اولیاىالهى و پاره اى از اعمال مسلمانان مانند توسلات و استمداد از انبیا و اولیا رامخالف اصل توحید مى دانند و از این رو مسلمانان را متّهم به کفر و شرک و بدعت مىکنند.

 

 

در بسیارى از موارد قدرت هاى استعمارى و استکبارى از آنها حمایت کرده اندو با دشمنان اسلام در جهت تفرقه و ایجاد شکاف در صفوف مسلمین و پاره پاره کردن امتاسلامى، همراه گشته اند.

 

زمانى که ابن تیمیّه بعضى از افکار خویش را ظاهر کرد و از جمله سفر براى زیارت قبر پیامبرگرامى اسلام(صلى الله علیه وآله وسلم) را بدعت وحرام اعلام نمود، علماى مذاهب چهارگانه اهل سنت به مخالفت با او برخاستند و کتابهاىزیادى را در بطلان عقیده ابن تیمیه نوشتند و او را به دلیل ابراز عقاید باطلش به

زندان انداختند و سرانجام در سال 728 هـ ق در زندان دمشق جان سپرد.

 

اندیشه هاىابن تیمیه با مرگ او تقریباً به فراموشى سپرده شد، تا اینکه در قرن دوازدهم محمدبنعبدالوهاب که پیرو مذهب حنبلى بود، تحت تأثیر افکار ابن تیمیه قرار گرفت و به احیاىاندیشه هاى وى اقدام کرد که با مخالفت علماى اسلام مواجه گردید و حتى پدر و برادرشکه دو عالم مذهب حنبلى بودند او را طرد کردند. برادرش شیخ سلیمان کتابى به نام "اَلصّواعِقُ الالهیّه فِى الرَّدِّ عَلىَ الْوَهّابیّةِ" و کتابى دیگر به نام "فصلالخطاب فى الردّ على محمدبن عبدالوهاب" نوشت. انگلستان که این مذهب جدید را هماهنگبا اهداف استعمارى خود مى دید و به خوبى مى دانست که این مذهب، تخم تفرقه و نفاق رادر ممالک اسلامى مى پراکند و پایه هاى دولت عثمانى را سست مى کند، با تمام توان بهحمایت از آن پرداخت، محمد بن عبدالوهاب باهم پیمانى محمدبن سعود ـ حاکم یکى ازمناطق نجد ـ براى اشاعه و ترویج افکار خود، به جنگها و غارت هاى بسیارى دامن زد وهرکس از پذیرفتن عقاید او سر باز مى زد با او معامله کافر حربى مى کرد و جان و مالشرا حلال و مباح مى شمرد.

 

 

8 ـ علامه محمد امین مشهور به ابن عابدین از علماى بزرگحنفى در حاشیه خود بر کتاب «دُرّ المختار» وهابیون را خوارج این زمان نامیده و مىگوید: «وهابیون همانند خوارج فقط خود را مسلمان و دیگران را کافر مى دانند.»(1(براى آگاهى بیشتر مى توان به کتابهاى «کشف الارتیاب» نوشته علاّمه سید محسن امین ـ«شناخت وهابیت و رد آن» نوشته آقاى مولوى روضه باغى، «آئین وهابیت» نوشته استادجعفر سبحانى و «عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت» ترجمه آقاى مولوىعبدالرحمن چابهارى مراجعه کرد

 

 

پی نوشتها :

 

(1)1 - حاشیه ابن عابدین، کتاب الجهاد، باب البغاة، مطلب فى اتباع محمدبن عبدالوهاب.

 

سایت شیعه شناسی

 

/ 0 نظر / 6 بازدید